Organi upravljanja Društva:

Skupština Društva:

1. Štrkljević Emina –predsjednik;
2. Hrnjica Damir –član;
3. Sulić Hasib -član;
4. Toromanović Melinda –član;
5. Keškić Merhud –član.

Nadzorni odbor:

1. Mažar Luka –predsjednik;
2. Hafizović Emir –član;
3. Šarganović Senad –član.

Odbor za reviziju:
1. Kurić Ismeta – predsjednik;
2. Omerdić Danijela – član;
3. Dujmović Jasmina – član.

 

Prijava kvara, primjedbe na rad, upit za stanje računa