Organi upravljanja društva:

Skupština društva:

1. Alijagić Sanela
2. Žerić Iris
3. Pašić Hasan
4. Kozlica Aldijana
5. Sulić Hasib

Nadzorni odbor:

1. Begić Ibrahim 
2. Hafizović Emir
3.
Islamović Fadil

Odbor za reviziju:
1. Kurić Ismeta
2. Dujmović Jasmina
3. Omerdić Danijela

 

 

 

Prijava kvara, primjedbe na rad, upit za stanje računa